background background

Eechternoach

Die Motion vom SIGRE

Intervention von Carole Zeimetz

All Kéieres wann ee vu Klimapolitik schwätzt sinn all Bierger, Experten an och Politiker d’Accord a fuerderen dass mer mussen ëmdenken! Op perséinlechem, lokalem, nationalen an internationalem Niveau! Mir hunn gesinn an engem Workshop deen hei zu Iechternach war iwwert Thema null Offall dass dest Thema dem Bierger wichteg ass. Ben do waars du och do!

Hei huet de SIGRE dee jo den Offall Syndikat vum Osten ass. (Wichteg op dëser Plaz ze soe well et ginn där Syndikater jo méi am Land, an et huet keen aneren Offallsyndikat Bedenken!), eng Motioun gemaach, well en gären hätt, dass Lëtzebuerg eent zu eent d’Offall-Direktive ëmsetzt. An der Offall-Direktive do steet dass allerhéckstens 10% vum Hausoffall deponéiert ginn. Sie sinn also net d’Accord dass mir zu Lëtzebuerg eis méi en ambitiéist Ziel gesat hunn. An zwar dass mer eis elo 10 Joer gi fir alles ze maachen, dass ab 2030 keen Hausmüll méi op Deponië kennt.

2019 ass eng Motioun an der Chamber vun allen Parteien ënnerschreiwe ginn, dass Lëtzebuerg soll Pionéier ginn an der Nulloffallpolitik, de Virreider soll sinn an och méi wäit soll goe wéi d’Direktive. Ech constatéieren dann awer haut hei bei eis am Gemengerot dass d’CSV an och d’LSAP net déi selwecht héich Ambitiounen hunn!

Leschten Summer huet d’Regierung dunn de Package vun 5 Offallgesetzer presentéiert an hei mëscht de SIGRE lo eng Motioun géint een Element aus deem Offallgesetz!

Resuméiert seet de SIGRE : Mir änneren eise Modell net well mir hunn nach e Lach bis 2090 wat mer kenne fëllen! Dass den Ëmweltministère géif géint hire Businessplang goen. Wat fir en Business? De SIGRE ass en Gemengesyndicat!

Wou ass do d’Ëmdenken. Dat sinn Argumenter wéi an der Petrols-Lobby, wann gesot gëtt, mir hunn jo nach Pëtrol bis d’Joer souvill a mir hunn grad eng néi Buerinsel gebaut, an dofir brauche mer eis am Moment keng Gedanken ze maachen fir aus der Fossilenergie erauszekommen! Ass dat de Message dee mer wëlle ginn, mir lo hei an eiser Gemengen-Responsabilitéit? Du Ben als Klimaschäffen? D’Gemengen hunn awer eng Responsabilitéit am Offall virbildlech ze schaffen!

Steng-Zäit ass net zu Enn gaange well et keng Steng méi gi sinn! Mee well d’Leit evoluéiert hunn!

Europarichtlinnen sinn ëmmer Kompromësser! Wien wann net déi räich Länner (déi jo och dee meeschten Offall produzéieren) mussen mam gudde Beispill virgoen an héich Ambitiounen hunn! Ech erënneren nach eng Kéier un den Optrag un d’Ëmweltministesch, vun de Bierger déi bei deenen virdrun genannten Workshoppen matgemaach hunn awer och un d’Motioun vun allen Parteien an der Chamber ënnerschriwwen, dass Lëtzebuerg genau dat soll sinn, en Virreider!

Et kann een net déi 2 hunn; Meenung dass mer mussen ëmdenken, mee et däerf awer näischt kaschten! An dofir, well mir fannen dass mir mussen eis Responsabilitéit eescht huelen, an well Business as usual muss der
Vergaangenheet ugehéieren, fuerdere mir iech op, konkret no Léisungen ze sichen, an net eise weidere Generatiounen eisen Dreck ze hannerloossen.

Mir stemmen géint des Motioun vum SIGRE.


Communiqué von Déi Gréng Echternach

Déi Gréng Eechternach stehen für mehr Ambition im Abfallbereich. Deshalb stimmen déi Gréng gegen die Motion vom Sigre.

Ein Umdenken in der Frage der Restmülldeponierung ist nötig und damit verbunden auch ein Umplanen der bestehenden Einrichtungen. Wir können es uns angesichts der Dringlichkeit der weltweiten Umweltprobleme nicht mehr erlauben, bis 2090 beim Status-Quo zu bleiben, auch wenn eine Deponie das hergibt.

Hier wird falsch herum gedacht : Ein Business ass usual, ein konservativer Businessplan so wie er vorliegt und wo Geldinteressen im Fordergrund stehen darf es nicht geben.

Nein, statt dessen müssen wir Verantwortung für künftige Generationen übernehmen. Die Gréng Echternach stehen klar zur Nullabfallstrategie.

Abfallverringerung geht nur, wenn man auch mit aller Kraft darauf hinarbeitet, dass Abfall vermieden wird. Es müssen auch auf kommunaler Ebene neue Konzepte her um die Vermeidung von Restmüll zu fördern. Dazu braucht es den politischen Gestaltungswillen, Mut und Kreativität . Statt schärfere Gesetze zu kritisieren sollte die Energie darauf verwendet werden Lösungen zu finden, Mehrheiten für entsprechende Maßnahmen in den Gemeinden zu suchen.

Europarichtlinien sind immer Kompromissrichtlinien. Wer, wenn nicht die reichen Länder (die nebenbei bemerkt auch die größten Verursacher sind) sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen? Dies ist auch in einer Motion des Parlamentes zum Ausdruck gebracht worden, als ausdrücklich die Vorreiterrolle Luxemburgs gefordert wurde. Es sollte in einem überschaubaren reichen Land wie unserem möglich sein, mehr als nur das Minimum zu leisten. Des Weiteren liegt Luxemburg bei der Deponierung heute bereits weit unter den 10 Prozent.

Wir haben keine Zeit für zögerliches Handeln. Die junge Generation erwartet zu Recht, dass wir sowohl bei der Abfallthematik wie auch im Klimabereich entschieden handeln. Welches Signal geben wir den jungen Menschen, die dann später mit unseren Hinterlassenschaften (im Fall der Deponie im wahrsten Sinn des Wortes) fertig werden müssen? Bei der Lösung großer Probleme ist es prinzipiell besser mit den Mutigen vorneweg zu schreiten statt in letzter Minute hinterherzulaufen.

Aus den dargelegten Gründen können wir es nicht vertreten diese Motion mitzustimmen, diese Motion, die eindeutig ein Schritt in die falsche Richtung bedeutet, lehnen wir ab.

Statt dessen fordern wir unseren Vertreter im SIGRE auf, tatkräftig an einer zukunftsgerechten Lösung mitzuarbeiten.